Grants

ISAO biedt vier soorten grants: pilot grants, standard grants, major grants, Dutch-French en Dutch-German border crossing grants. Wij kennen grants toe aan onderzoek dat zich toelegt op fundamenteel en klinisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en verwante vormen van dementie. 

Bij het verlenen van een beurs letten wij op het wetenschappelijk rendement van het ingediende onderzoek en de relevantie ervan voor de verbetering van het inzicht in de ziekte van Alzheimer. Ook bieden wij ondersteuning aan faciliteiten die van algemene invloed zijn op het fundamenteel onderzoek en bieden wij voorzieningen aan als weefsel- en databanken ten behoeve van wetenschappers over de hele wereld.

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een beurs dient een Nederlands wetenschappelijk instituut het onderzoek te steunen. De honorering daarvan vindt jaarlijks vanaf 31 oktober plaats, voor een periode van maximaal vier jaar en voor ten hoogste € 50.000 per jaar. Men kan beurzen aanwenden om een (post)promotie-stageplaats te financieren. Verlening van beurzen vindt plaats op basis van concurrerende beoordeling. Toegekende fondsen mag men uitsluitend voor onderzoek gebruiken. Wij financieren geen overheadkosten van instituten, aanschaf van grote kapitaalintensieve apparatuur of aanbouw van gebouwen. ISAO verleent beurzen aan meer dan één onderzoeker van hetzelfde laboratorium, mits de ingediende projecten elkaar in wetenschappelijk opzicht niet overlappen. Met 'laboratorium' wordt het onderzoeksteam bedoeld dat werkt onder direct toezicht of directe begeleiding van een faculteitslid of onderzoeker. Wij verlenen geen wetenschappelijke onderzoeksbeurzen aan winstmakende organisaties.

Aanvragen

Het aanvraagproces verloopt in 2 stappen. Eerst dient een Letter of Intent (LOI) te worden ingediend. Dit is een compacte voor-aanvraag (4 pagina's). Bij een positieve beoordeling van de LOI wordt men verzocht om een volledige Grant-aanvraag (25 pagina's) in te dienen.

U kunt uw LOI-aanvraag voor één van de 4 grant-types vanaf 23 januari 2015 indienen. De betreffende documenten zijn te downloaden van deze website. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Na indiending van de LOI krijgt u altijd bericht of u wel of niet in aanmerking komt voor een Grant-aanvraag.
NB. Indien er geen LOI is ingediend, kan nadien ook geen grant-subsidie worden aangevraagd. Deadline voor het inzenden van de LOI is 13 maart 2015

ISAO levert geen kopieën van een reeds ingezonden aanvraagformulier. Reproductie van het aanvraagformulier met behulp van een tekstverwerkingsprogramma wordt geaccepteerd, mits alle gevraagde informatie in identiek formaat en in de dezelfde volgorde wordt gepresenteerd.

Het indienen van een aanvraag dient uitsluitend te geschieden in de Engelse taal. Vermijd daarbij vakjargon en ongebruikelijke afkortingen. Alle grafieken, diagrammen en tabellen dienen in zwarte inkt te zijn getekend of afgedrukt. De begroting voor onderzoeksbeurzen mag niet hoger zijn dan € 50.000 per jaar. Tevens mag de begroting geen administratieve overheadkosten of indirecte kosten bevatten.

Pilot grants mogen ook worden aangevraagd door jonge post-docs die vóór 1 november van dit jaar promoveren. 

Beoordeling

Wij maken gebruik van een systeem met concurrerende beoordeling, een 2-stappenplan. De wetenschappelijke adviesraad, uitgebreid met een groep internationale alzheimerexperts, doet haar aanbevelingen aan ons bestuur. Dit bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de subsidieaanvragen. Degenen die een aanvraag hebben ingediend, krijgen schriftelijk bericht van de beslissing van het bestuur. Voordien mag het personeel van ISAO geen mededelingen doen over prioriteitsscores, rangorde of kans op het financieren van de aanvraag.

Het 2-stappenplan ziet er als volgt uit:

Stap 1

Tijdens de eerste stap worden de binnengekomen Letters of Intent (LOI), mits zij voldoen aan de gestelde criteria, beoordeeld. Deze beoordeling gebeurt door de individuele leden van de wetenschappelijke adviesraad. De beoordelaars leveren schriftelijk commentaar en verlenen aan elke aanvraag een prioriteitscijfer. Hieruit komt dan een eerste selectie voort. Indien de beoordelaars ten aanzien van de hun toegewezen aanvragen niet over de juiste expertise beschikken, worden de opdrachten teruggeven. In het geval er sprake is van werkelijke of mogelijke tegenstrijdige belangen, zijn de beoordelaars verplicht de betreffende aanvragen te weigeren. Deze aanvragen worden dan aan een andere beoordelaar toegewezen.

Stap 2

Tijdens de tweede stap worden volledige Grant-aanvragen die voortkomen uit de goedgekeurde LOI's van de eerste ronde gepresenteerd en beoordeeld. Dat gebeurt ten overstaan van een meer uitgebreide raad, waarin naast de leden van de wetenschappelijke adviesraad van ISAO ook inetrnationale, wetenschappelijke experts, zitting nemen. In totaal omvat deze raad ongeveer 15 personen. Uit oogpunt van objectiviteit worden de Nederlandse projecten nog eens apart beoordeeld door een (buitenlands) expert op het betreffende vakgebied. De resultaten van deze beoordelingen fungeren als leidraad voor het opstellen van een aanbeveling aan het ISAO-bestuur. Op basis daarvan neemt het bestuur een besluit over het verstrekken van de subsidiegelden. Alle beoordelaars zijn verplicht om de informatie die in de beursaanvragen wordt gepresenteerd en de overwegingen van de Wetenschappelijke Adviesraad strikt vertrouwelijk te behandelen. Bij een afwiizing zal de wetenschappelijke adviesraad haar motivatie schriftelijk meedelen aan de betreffende aanvrager.

Tijdens beide stappen worden steeds de navolgende 4 criteria gehanteerd:

Wetenschappelijk rendement

Heeft de onderzoeker een duidelijke hypothese en specifieke doelstellingen? Zijn de hypothese en specifieke doelstellingen in het licht van de huidige kennis realistisch? Is de onderzoeksopzet van de onderzoeker geschikt om deze specifieke doelstellingen te verwezenlijken en zijn hypothese te onderzoeken? Worden de methoden duidelijk uitgelegd en zijn ze juist? Is de onderzoeker op bevredigende wijze ingegaan op onderwerpen of zorgen met betrekking tot de rechten van mensen en/of de juiste zorg voor en behandeling van proefdieren? Kan het voorgestelde onderzoek in de tijdspanne van de beurs worden uitgevoerd?

Relevantie

Zal het voorgestelde onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de huidige kennis omtrent de etiologie, diagnose of behandeling van de ziekte van Alzheimer?

Rechtvaardiging van het budget

Is het totale bedrag waarom wordt gevraagd, redelijk voor het voorgestelde onderzoek (dat wil zeggen niet te hoog of te laag)? Heeft de onderzoeker de begrotingsverzoeken duidelijk gerechtvaardigd?

Expertise en ervaring van de onderzoeker

Hebben de hoofdonderzoeker en/of co-onderzoeker(s) de juiste expertise en ervaring om het voorgestelde onderzoek uit te voeren? Heeft de onderzoeker de geschikte mensen als personeel, medewerkers en adviseurs uitgekozen? Heeft de onderzoeker de bereidheid van medewerkers of adviseurs om mee te doen aan het onderzoek, vastgelegd?Download documenten

Download hier alle benodigde documenten voor: grants, letter of intent en (jaarlijkse) financiële en voortgangs-rapportages.


Subsidies ISAO

Grant                                            
Thesis                         
Fellowship Ph.D. student                    
Fellowship Visiting Professor            
Symposium                                             
International Training Grant                   
Reisbeurzen                                      


Volg ons
facebook twitter linkedin youtube google_plus rss
logo -- ANBI